¿Cuándo se habló en el pleno municipal de Bilbao de ...En la web del ayuntamiento de Bilbao puedes descargar las actas de los plenos municipales. Pero si quieres encontrar cuándo se habló de un tema tienes que descargar cada uno de los PDF. Esta web permite buscar en las actas de los plenos municipales de 2007 a 2023.


Plenos en los que se menciona "marijaia"

FechaActa (pag.)Texto
2023-02-23PDF (p.190)
 Udalbatzarreko Idazkaritza Nagusia
  Secretaría General del Pleno
botoen emaitza:

Emandako botoak: 29                      Votos emitidos: 29

Baiezko botoak: 26 jaun/andre: Viñals,             Votos afirmativos: 26 señoras/señores: Viñals,
Jiménez, Muñoz, Goirizelaia, González             Jiménez, Muñoz, Goirizelaia, González
Soreasu, Fatuarte, Zubizarreta Unanue, Díez,          Soreasu, Fatuarte, Zubizarreta Unanue, Díez,
Bilbao, Abete, Calderón, Pérez, Alkatea,            Bilbao, Abete, Calderón, Pérez, Alcalde,
Abaunza, Arregi, Ibarretxe, Urtasun, Olabarria,        Abaunza, Arregi, Ibarretxe, Urtasun, Olabarria,
Ajuria, Agirregoitia, Odriozola, Otxandiano,          Ajuria, Agirregoitia, Odriozola, Otxandiano,
Alonso, Narbaiza, Erroteta eta Zubizarreta           Alonso, Narbaiza, Erroteta y Zubizarreta
Agirrezabal.                          Agirrezabal.

Abstentzioak botoak: 3 jaun/andre: González          Abstenciones: 3 señoras/señores: González
Díez-Andino, García eta Rodrigo.                Díez-Andino, García y Rodrigo.

   Horrela,  bada,  onetsi egin  da              En su virtud, se aprueba la enmienda de
GOBERNU TALDEAK eta ELKARREKIN                 modificación conjunta presentada por el
BILBAO-PODEMOS/EZKER       ANITZA-           EQUIPO DE GOBIERNO y el Grupo Municipal
IU/EQUO BERDEAK Udal Taldeak batera              ELKARREKIN    BILBAO-PODEMOS/EZKER
aurkeztutako aldaketako zuzenketa, zeina            ANITZA-IU/EQUO BERDEAK, por lo que
proposizioa aldatzekoa baita, eta, beraz,           decae la proposición presentada por el Grupo
bertan behera geratu da ELKARREKIN               Municipal    ELKARREKIN     BILBAO-
BILBAO-PODEMOS/EZKER       ANITZA-           PODEMOS/EZKER        ANITZA-IU/EQUO
IU/EQUO    BERDEAK    Udal  Taldeak           BERDEAK.
aurkeztutako proposizioa.

                              -
24. PROPOSIZIOA,    EH  BILDU   Udal          24. PROPOSICIÓN del Grupo Municipal EH
  Taldearena, proposatzen duena Osoko              BILDU, que plantea la adopción de un
  Bilkurak  erabakia   hartu  dezan            acuerdo plenario mediante el que se
  GOBERNU    TALDEARI    eskatzeko            inste al EQUIPO DE GOBIERNO a
  Areatzako iturri guztiak berreskuratu             realizar las labores de recuperación y
  eta martxan jartzea; Areatzako argiteria            puesta en funcionamiento de todas las
  publikoko argi-puntu guztiak LED                fuentes del Arenal; a sustituir todos
  sistemarekin ordezkatzea; Areatzako              los puntos de luz del alumbrado
  zabalgunean Marijaiaren alegoría diren             público del Arenal por un sistema de
  farolen erabilera optimizatzea eta               LED; a optimizar el uso de las farolas
  Areatzako   tinglatuetan   sistema            de la explanada del Arenal en alegoría
  mekaniko bat ezartzea, erabiltzaileak             a Marijaia y a establecer en los
  eguraldi txarretatik babesteko.                tinglados del Arenal un sistema
                                  mecánico que proteja a los y las
                                  usuarias   de  las  adversidades
                                  climatológicas.

   EH BILDU Udal Taldeak aurkezten duen              Proposición que presenta el Grupo
proposamena, xedapen zatian hitzez hitz            Municipal EH BILDU, cuya parte dispositiva es
honela dioena:                         del tenor literal siguiente:

   «Osoko      Bilkurak    gobernu  taldeari       “El Pleno insta al equipo de Gobierno a:
eskatzen dio:

   1.    Areatzako   iturri      guztiak        1.    Realizar las  labores de
berreskuratu eta martxan jartzea.               recuperación y puesta en funcionamiento de
                                todas las fuentes del Arenal.                          - 190 -
2023-02-23PDF (p.191)
 Udalbatzarreko Idazkaritza Nagusia
  Secretaría General del Pleno
    2.   Areatzako argiteria publikoko         2.    Proceder a la sustitución de
argi-puntu  guztiak  LED   sistemarekin      todos los puntos de luz del alumbrado público
ordezkatzea.                     del Arenal por un sistema de LED.

                               3.   Optimizar el uso de las farolas
    3.   Areatzako    zabalgunean      la explanada del Arenal en alegoría a Marijaia.
Marijaiaren alegoria diren farolen erabilera
optimizatzea                        4.     Establecer en los tinglados del
                           Arenal un sistema mecánico que proteja a los
    4.    Areatzako tinglatuetan sistema    y las usuarias de las adversidades
mekaniko bat ezartzea, erabiltzaileak eguraldi    climatológicas”.
txarretatik babesteko».

   Proposizio honek GOBERNU TALDEAK           Esta proposición tiene una enmienda de
eta EH BILDU udal taldeak batera           modificación conjunta presentada por el
aurkeztutako aldaketako zuzenketa bat du,       EQUIPO DE GOBIERNO y el Grupo Municipal
xedapen zatian honela dioena:             EH BILDU, que en su parte dispositiva dice lo
                           siguiente:

    «Bilboko Udalbatzak eskatzen dio           “El Pleno del Ayuntamiento de Bilbao
Gobernu Batzordeari konpontzeko Areatzako       insta a la Junta de Gobierno a restaurar las
iturri apaingarriak eta aldatzeko inguru hartako   fuentes ornamentales del Arenal y a sustituir
argiak eta jartzeko LED motakoak, Uriko Zazpi     las luminarias de este entorno por otras de tipo
Kaleetan egindako lanari jarraipena emanez».     LED, continuando la labor realizada en el
                           Casco Viejo de la Villa”.

   Alkateak hitza eman die zinegotzi jaun        El Alcalde cede el uso de la palabra a
andreei Udalbatzarraren Araudi Organikoak       los Sres. y Sras. Concejales y Concejalas de
xedatutakoaren arabera.                acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
                           Orgánico del Pleno.


    GONZALEZ SOREASU JN.: «Eskerrik asko eta egun on berriro ere. Lehenik eta behin esan
dezadan non duen iturria honek, edo hasiera, eta aipatu nahi dut, ze denok dakizuenez korporazio
honetan, kaletik dabilen edonor edo edozein zinegotzik, alkateak ere bai, aukera dauka, edozein
kale kantoitan, edozein tabernatan, norbait aurkitzeko proposamen bat edo premia bat helarazi
diona. Hau ere, honek ere, hor dauka abiapuntu. Hain zuzen, udal langile batek esan zigun, ja
jubilatuta dagoena, DOÑA MARÍA IRENE presoaren aitak, faltan botatzen zuela Arenaleko
iturriak, igelak eta ume tritoia dauzkan iturriak, geldirik zeudela aspaldi. Eta horregatik, egia esan,
egiten genuen galdera eta egia da, sailetik adierazi digutela, 2009tik geldirik dagozela eta igelak
ondo gordeta.

   Orduan egin gendun ariketa izan zen Arenalera joan, gainera orain inauterietan uriolez eta,
eta 40. urteurrena denez urioletatik eta…, hori apurtxo bat kontuan hartuta, begiratu nuen
azkenengo 20, 30, 40 urtetan, ia zelako erreformak edo hobekuntzak egon diren Arenalean. Ze
hainbeste izan dira! Ez dugu ahaztu behar, gainera, garaje batzuk egin behar izan zirela Arenalean,
pasabidekoaren azpian. Eta kioskoa ere ez dela aspaldi konpondu dutela. Han dago, kioskoaren
gainean topatuko duzue, zelan esaten da? Albokari bat. Parada daukazue begiratzeko, ume bat
alboka joten.

   Eta jarraitu gendun begiratzen eta, egia esan, papelera berriak eta dagozela. Eta ikusi
genituen zenbait behar edo… orain, igual, osatu daitezkeenak. Bat zan iturriena, argi eta garbi.
Gero egon ginen ikusten ia argia, argiteria, orokorrean ia zelan zegoen eta egia da lanparak
zaharrak direla. Orain ari dira Alde Zaharrean aldatzen LEDra Alde Zaharra guztian eta EH BILDU
Udal Taldeak uste du aukera ona dala zabaltzeko eta aukera baliatzeko Arenalean ere bai, argi                      - 191 -
2023-02-23PDF (p.194)
 Udalbatzarreko Idazkaritza Nagusia
  Secretaría General del Pleno
razones porque no solamente las piezas de bronce, las ranas y los tritones están protegidas, sino
que los propios azulejos que forman parte del mosaico de la fuente son piezas de importante valor.
Lo cual nos va a tener que llevar, por una parte, a despegar todos los baldosines, llevarlos a un
taller de restauración cerámico, restaurar la fuente de su parte hidráulica y luego, después, volver a
posicionar todas las piezas en su lugar. Es algo que estamos trabajando con BilbaoArte para
hacerlo de una forma correcta y las piezas las hemos depositado en un almacén a buen recaudo
hasta que abordemos esta restauración científica.

   Venimos haciendo labores similares. Recientemente, por ejemplo, hemos restaurado los
querubines, hay unas fuentes dentro del propio Arenal que son para beber, que tienen en una
columna 3 querubines en lo alto que también estaban dañados. Las hemos restaurado
recientemente y vamos a seguir actuando de esta manera.

    En cuanto a las actuaciones que se planteaban en la proposición. Estamos de acuerdo en la
sustitución de las lámparas a la tecnología LED. De hecho, este mismo año tenemos un proyecto
ya armado para hacer la sustitución de 77 de esas luminarias a tecnología LED y desde ese punto
de vista compartimos el análisis, no la parte referida a los tinglados porque estamos hablando de
piezas, elementos que están catalogados. También son piezas históricas del ámbito del Arenal,
formaban parte de los almacenes portuarios del entorno del Arenal. Ahí hace unos años hicimos un
repintado completo de todas las estructuras de los tinglados y creemos que añadirle postizos sería,
vamos a decir, hacer un añadido degradante a la pieza que es histórica y que pretendemos poner
en valor y conservar.

   Entiendo el objetivo que plantea el Grupo Municipal EH BILDU, pero creo que el confort de
los puestos de mercado, por ejemplo, que se ubiquen debajo de los tinglados tendría que ser
atendido por la estructura del propio puesto, igual que en otro tipo de ferias o mercados. El propio
puesto tiene su propia protección, quita vientos o para lluvia o lo que fuera, en este caso sin tocar
sin dañar o alterar lo que es el bien protegido, en este caso el tinglado, en sí mismo.

    Lo que no acabo de entender es, sinceramente, la intervención del señor García. El Arenal
no ha salido nunca como un punto inseguro en el espacio, peligroso. Quiero recordar que hay una
comisión de seguimiento de puntos inseguros a la que yo personalmente asisto en todas las
convocatorias que se hacen de la misma, en la que todos los grupos de esta Cámara tienen
representación, a donde invito a todos los grupos a que hagan propuestas de nuevos puntos, a
intervenir.

   Concejalas aquí representadas han traído, en sesiones anteriores, propuestas para análisis y
valoración en esa misma comisión, que es donde se tienen que trabajar las cosas. Pero es que
además, en el propio Consejo de Distrito, que yo sepa, el Grupo Municipal PARTIDO POPULAR
tampoco ha manifestado nada y desde luego, la Policía Municipal en modo alguno manifiesta que
el Arenal sea un punto especialmente peligroso o en el cual se tengan que tomar medidas
excepcionales en modo alguno. Pero es que además, el Grupo Municipal PARTIDO POPULAR
tampoco lo ha manifestado y es donde lo tienen que hacer, ni en los talleres de seguridad ni en el
Consejo de Distrito, ni en la comisión específica, que para este tema tenemos organizada en torno
al Área de Igualdad y, en el que, como digo, todos los Grupos de esta Cámara tenemos
representación y podemos llevar los temas que consideremos. Yo encantado de analizar cualquier
cosa que me traigan, ¡si lo he dicho en todas las reuniones que hemos tenido hasta el momento!,
pero si no lo hacen, difícilmente. Eskerrik asko”.

    GONZÁLEZ SOREASU JN: «Eskerrik asko berriro ere. Ulertzen dut tingladoena, agian ni
apurtxo bat astakiloa naiz eta… nahiz eta zenbait berme jarraitu behar eta protekzinoa gora behera
ba… beti ikusten dut aukera bat, ba… etorkizunera begira gauzak modifikatzeko, ezta? Bertan
geratuko da. Azkenean emendakinean ez dator eta listo.
    Lehen aipatu dut eta, bai berriro errepikatu nahiko nuke, usted dut, konponbidea behar duela
kaiko argiteriak. Ez dut honekin gerra bat egin nahi, baina, egia esan, honen farolak dira kendu eta
jartzeko prestatuta dagozenak. Hemen, Marijaia ikusten ez duenak, ez dakit zer ikusten duen! Atso


                      - 194 -
2023-01-26PDF (p.69)
Udalbatzarreko Idazkaritza Nagusia
Secretaría General del Pleno
transferentzien  plana  Marijaiaren  jabetza       CUARENTA    Y   CUATRO    MIL  EUROS
intelektualaren eskubideak eskuratzeko. Hauek dira       (444.000,00€) para la adquisición de los derechos
zehaztasunak:                          de propiedad intelectual de la figura de Marijaia,
                                según el siguiente detalle:
                         - ALTAK / ALTAS -

     SAILA          PEP                                   ZENBATEKOA
                         APG          DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
     ÁREA                                               IMPORTE €

   LANKIDETZA,
BIZIKIDETZA ETA JAIAK                      HERRI-JAIAK. BESTE IBILGETU IMMATERIAL
      /                          BAT. JABETZA INTELEKTUALA / FESTEJOS
              2022/00533  32000 33810 6490200                       444.000,00
  COOPERACIÓN,                           POPULARES. OTRO INMOVILIZADO
  CONVIVENCIA Y                          INMATERIAL. PROPIEDAD INTELECTUAL
    FIESTAS
                         - BAJAK / BAJAS -

     SAILA                                              ZENBATEKOA
                 PEP      APG          DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
     ÁREA                                               IMPORTE €

                                DEGRADATUTAKO ESPAZIOAK BIRGAITZEA.
                                LURRAK ETA ONDARE ONDASUN NATURALAK
                                          /
 OGASUNA / HACIENDA     2005/00196  52010 15141 6800100                       444.000,00
                                   REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS
                                  DEGRADADOS. TERRENOS Y BIENES
                                    NATURALES PATRIMONIALES
BI.- Ebazpen hau jakinaraztea dagokion sailari.         SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución al
                                Área afectada.

HIRU.-   Onartutako  aurrekontuen  aldaketak       TERCERO.- Dar cuenta al Pleno, en la siguiente
jakinaraztea udalbatzari, hurrengo batzarraldian.        sesión que se celebre, de la modificación
Hori horrela da Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki       presupuestaria aprobada, en cumplimiento de lo
Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko
                                dispuesto en los artículos 27.3 de la Norma Foral
10/2003 Foru Arauaren 27.3 artikuluan eta
Aurrekontua Betearazteko Arauen 17.5 artikuluan         10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las
ezarritakoa betetzeko.                     Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia
                                y 17.5 de las Normas de ejecución presupuestaria.

                             -16.29-

BAT.- .- Kreditu-transferentzien plan bat onartzea,       PRIMERO.- Aprobar un Plan de Transferencias de
guztira HAMABOST MILA EURO (15.000,00€)             Crédito por importe total de QUINCE MIL EUROS
Arriaga Antzokiak euskara-programak antolatzeko         (15.000,00€) para dotar al Teatro Arriaga del
behar duen kreditua izan dezan. Hauek dira
zehaztasunak:                          crédito necesario para organizar programas de
                                Euskera, según el siguiente detalle:                         - ALTAK / ALTAS -
                            - 69 -
2022-01-27PDF (p.15)
   Udalbatzarreko Idazkaritza Nagusia
    Secretaría General del Pleno


                                                  - 15 -

                             - ALTAK / ALTAS -

  SAILA        PEP                                        ZENBATEKOA
                        APG          DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
  ÁREA                                                   IMPORTE €
                                ETXEBIZITZAREN ZERBITZU OROKORRAK. UDAL-
                                ETXEBIZITZEN TRANSFERENTZIA ARRUNTAK /
 ETXEBIZITZA /               24000 15010
           2021/00520                  SERVICIOS GENERALES DE VIVIENDA.      1.901,00
  VIVIENDA                 4310700
                                 TRANSFERENCIAS CORRIENTES VIVIENDAS
                                      MUNICIPALES OAL


                             - BAJAK / BAJAS -
  SAILA                                                  ZENBATEKOA
             PEP         APG           DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
  ÁREA                                                   IMPORTE €
                              BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZAREN SUSTAPENA
                              ETA KUDEA. KAPITAL TRANSFERENTZIAK EAE-KO
 ETXEBIZITZA /               24000 15210      ADMINISTRAZIO OROKORRERA /
           2013/00042                                        1.901,00
  VIVIENDA                 7100100   PROMOCIÓN Y GESTIÓN VIVIENDA DE PROTECCIÓN
                              PÚBLICA. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA
                               ADMINISTRACION GENERAL DE LA C.A.P.V.

    SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución al Área afectada.

    TERCERO.- Dar cuenta al Pleno, en la siguiente sesión que se celebre, de la
modificación presupuestaria aprobada, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
27.3 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Bizkaia y 17.5 de las Normas de ejecución
presupuestaria.

                                  -5.16-

    PRIMERO.- Aprobar un Plan de Transferencias de Crédito por importe total de
SETENTA Y CINCO MIL EUROS (75.000,00€) €) para la adquisición de los derechos
de propiedad intelectual de la figura de Marijaia, según el siguiente detalle:

                             - ALTAK / ALTAS -
      SAILA              PEP                              ZENBATEKOA
                                APG      DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
      ÁREA                                               IMPORTE €
 LANKIDETZA, BIZIKIDETZA                           JAI HERRIKOIAK. BESTELAKO
    ETA JAIAK/                     32000 33810      IBILGETU IMMATERIALA
                    2021/00521                              75.000,00
   COOPERACIÓN,                      6490100     FESTEJOS POPULARES. OTRO
 CONVIVENCIA Y FIESTAS                             INMOVILIZADO INMATERIAL


                             - BAJAK / BAJAS -
     SAILA                                               ZENBATEKOA
              PEP              APG        DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
     ÁREA                                                IMPORTE €
   LANKIDETZA,                              JAI HERRIKOIAK. BESTELAKO
BIZIKIDETZA ETA JAIAK / 2012/00015-         32000 33810          HORNIDURAK /
                                                       75.000,00
  COOPERACIÓN,      2021            2219900       FESTEJOS POPULARES. OTROS
CONVIVENCIA Y FIESTAS                                SUMINISTROS

    SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución al Área afectada.
2017-05-25PDF (p.209)
   Udalbatzarreko Idazkaritza Nagusia
    Secretaría General del Pleno


                                  - 209 -


que según un Informe municipal que nos presentó el señor Otxandiano en
comparecencia sobre el impacto económico de la Aste Nagusia, los Toros no aparecían
bajo ningún concepto. No le interesaban a ninguno de los encuestad@s. Y en todo caso,
garantizar que ninguno de los espectáculos que tengan lugar allí -si así va a ser-, sean a
costa del sufrimiento de los animales. Eskerrik asko”.

    SR. EGUILUZ: “El día 9 hay un espectáculo, que es el del Club Taurino de
Bilbao, que pese a lo que digan en una ciudad como la nuestra, que es tan amante de las
tradiciones, es un Festival tradicional en Bilbao. Más antiguo que la Marijaia y más
antiguo que nuestra Aste Nagusia.
    El Festival seguro que va a estar lleno, entre otras cosas porque el Cartel es
estupendo. Y si algunos de nosotros no vamos a estar el día 9 en el coso de Vista
Alegre, es porque en estos procesos participativos estamos de Congreso y no por otra
causa. No porque nos hayamos acercado a otras posiciones diferentes a las que
manteníamos.
    Una vez más lo que subyace aquí es lo de siempre: el debate entre Toros sí,
Toros no. En la proposición del Grupo EH BILDU, en su justificación se vierten
afirmaciones que no son ciertas, como que la Plaza de Toros es un negocio ruinoso. Y
no lo es precisamente por la Feria de Toros de Bilbao. Lo que hace que no tenga
pérdidas, que de otra manera las tendría. Eso, sin tener en cuenta la repercusión que
sobre el PIB y sobre la tributación de Euskadi, de Bizkaia, de Bilbao… tienen las
Corridas Generales en Vista Alegre.
    Ha habido quien ha dicho que en los Informes que presentan el señor
Otxandiano y Bilbao Ekintza, no aparecen por ninguna parte los Toros. Aquí tengo un
informe del señor Otxandiano, de Bilbao Ekintza y dice algo así como: “No obstante el
impacto económico asociado a la actividad taurina de la ciudad supera los 5,7 millones
de euros”. Por cierto, con un gasto de un millón, es decir, 5,7 euros por euro invertido.
¡Me parece que no está mal el retorno!
    Se lo hemos dicho en numerosas ocasiones que “no hay más ciego que el que no
quiere ver”. Salgan a la calle, a esa calle de la que continuamente hablan y pregunten,
¡pero no pregunten sólo a los círculos anti-taurinos! Nuestro Grupo también pregunta a
los círculos anti-taurinos, pero preguntamos a los Hosteleros, a los Hoteleros, a los
Taxistas, a los Joyeros… y se darán cuenta de la repercusión que tienen las Corridas
Generales en la economía de nuestra ciudad.
    Lo que tenemos que hacer es lo que hemos comentado por activa y por pasiva en
la Comisión, en las Comparecencias del señor Barkala y que yo creo que el señor
Barkala lo tiene grabado en la “duramadre”. Que lo que tenemos que pretender todos es
que haya más actividades y más eventos en la Plaza de Toros, para rentabilizarlo aún
más. Porque lo único que rentabiliza en estos momentos la Plaza de Toros son las
Corridas de la Aste Nagusia, porque hay pocos eventos fuera de esas Corridas. Y si la
Plaza tiene un balance que podemos calificar de justito, es precisamente por la falta de
otras actividades o de otros acontecimientos.
    Yo creo que el señor Barkala -he de reconocer que acertadamente- está buscando
precisamente otras actividades que llenen la Plaza y que produzcan actividad económica
y más ingresos en el coso de Vista Alegre. Porque además, nuestra Plaza de Toros -que
2015-09-24PDF (p.336)
                                  - 336 -


económico y de hecho haría falta un estudio para saber hasta dónde llega ese impacto
económico, o hasta dónde nos favorece a la ciudad de Bilbao. Como en algunas
declaraciones he oído decir que ese impacto económico es importante para la Aste
Nagusia, ¡hombre!, yo no sé, a mis 26 años que llevo viviendo aquí la Aste Nagusia
con los Toros y la verdad es que no la relaciono. Creo que la Aste Nagusia es mucho
más y creo que la gente viene a Bilbao por lo que es en sí la Aste Nagusia y no a ver
Corridas de Toros. Y bueno, no sé, lo dejo para el siguiente turno”.

    SR. FERNÁNDEZ: “Gracias señor Alcalde. Europa se fundamenta sobre los
valores no solo del humanismo cristiano sino también en la cultura grecolatina, y dentro
de la cultura grecolatina podemos ver en todas sus manifestaciones efigies en algunos
sitios, digo efigies de esculturas del Toro, de ese Toro que ha sido extinguido por el
paso del tiempo en gran parte del territorio europeo, quedando ya solamente en lo que es
la Península Ibérica. Hay algunos que inciden -y con sus propuestas consideran que son
de avance y progreso, pero más bien son de retroceso-, en intentar suprimir una
manifestación que vincula a lo que es esa cultura milenaria grecolatina, que está
asentada en todo Europa.
    Pero señora Arenal, vuelvo a insistir en el argumento ecologista al que ha hecho
usted anteriormente referencia, no que hayan tenido que venir ustedes aquí para
preservar las dehesas de Extremadura y de Andalucía, es que se han preservado gracias
a que hay una manifestación cultural que es el Toro de Lidia y todas esas
manifestaciones en torno a lo que es la lidia. Y se ha preservado la raza del Toro de
Lidia, que es maravilloso. Y también he de decirle que a los que nos gustan los toros
tenemos corazón y amamos a los animales. Y como decía antes el señor Álvarez, no
vamos a un espectáculo tipo Circo Romano a ver sufrir, sino que vamos porque
consideramos que hay cierto arte y manifestaciones artísticas en torno al mundo del
Toro. Hay pintura, hay escultura y bueno, muchas manifestaciones culturales en torno a
este hecho.
    Pero creo que también es importante hablar de los dineros y aunque algunos
pongan en cuestión, desde el Grupo PARTIDO POPULAR también queremos valorar el
impacto económico que tiene para la ciudad y los empleos que tiene porque hay gente.
Debo recordar que el movimiento anti-taurino y abolicionista también se inició en
Francia, y hoy vienen muchos franceses -sobre todo del sur de Francia- a Bilbao
precisamente y sobre todo porque hay Corridas de Toro. Y yo creo que eso es positivo,
creo que es bueno, además de que son una de las Corridas Generales más prestigiadas
en todo el territorio nacional. Es decir, además no solo por sus carteles sino por la
calidad del tipo de toro y del cartel taurino. Lo ponemos en valor. Gracias”.

    SR. GIL: “Eskerrik asko Alkate jauna. De manera telegráfica. Señora
Ibaibarriaga, dieciocho millones van al bolsillo de un privado, mientras que los
beneficios de las Corridas de Toros van a la Misericordia para fines sociales. Digo para
que también pongamos en comparación los dieciocho millones con los 18.000,00
euros… ¡la verdad es que es de nota la comparación que me ha hecho!
    Segunda cuestión, señora Arenal, le he de recordar que cuando empezaron las
Corridas de Toros en Bilbao ¡Marijaia no era ni proyecto! O sea que ¡fíjese!

Páginas que contienen "marijaia": 7